Thiết bị Mediant 1000 của AudioCodes có những gì?

Thiết bị Mediant 1000 của AudioCodes là dòng sản phẩm có kiến trúc module cho phép gắn các loại giao tiếp analog/digital trên các slot của thiết bị.

Sau đây là hình ảnh các module của Mediant 1000. 

Hình : Mediant 1000 với module E1 có 2 port và module FXO có 4 port 

Hình : Mediant 1000 với module FXO có 4 port và module FXS có 4 port 

Hình : Mediant 1000 với module FXS  có 4 port và module CPU 

Hình : Module nguồn Mediant 1000 

Hình : Mediant 1000 với module E1 , module FXO và module  FXS tháo rời 

Hình : Mediant 1000 với module ONS ( dạng Server thu nhỏ ) và HDD phía sau

Hình : Card E1 có 02 cổng E1 ISDN 

Hình : Card FXO có 04 cổng analog trunk. Mediant 1000 có thể gắn được 06 module như vậy. 

Hình : Card FXS có 04 cổng máy nhánh. Mediant 1000 có thể gắn được 06 module như vậy. 

Hình : Card MPM dùng để chạy tính năng IP-2-IP 

Hình : Nguồn của Mediant 1000 

Hình : HDD sử dụng với ONS Server dùng chuẩn SATA nên có thể thay thế bằng HDD ngoài

13-03-2014 | Nguồn: ST
0903.379.585