Cấu hình điện thoại Yealink SIP-T26P

Điện thoại Yealink SIP-T26P là dòng điện thoại có màn hình 132x64 và hỗ trợ đến 03 account SIP. Thiết bị hỗ trợ 45 phim gồm 13 phím có thể lập trình.

Sau đây là hình thức bên ngoài của thiết bị.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấu hình điện thoại Yealink SIP-T26P như sau :

 

Bước 1 : Thiết lập địa chỉ IP cho Yealink SIP-T26P thông qua DHCP hay thiết lập tĩnh. Gõ địa chỉ IP trên trình duyệt web để tiến hành cấu hình điện thoại.

 

Default username : admin

Default password:  admin

 

Bước 2 : Thiết lập tài khoản SIP cho điện thoại Yealink SIP-T26P

Click vào menu Account để khai báo tài khoản SIP . Dòng điện thoại SIP-T26P này hỗ trợ 03 Account SIP. Trong tài liệu này, chúng tôi chỉ cấu hình 01 tài khoản. Tài khoản còn lại cấu hình tương tự.

Chọn Account Active = On
Khai báo các trường sau :

Label = { Dùng để hiển thị trên màn hinh LCD }
Display Name =  { Dùng để hiển thị trên máy của người được gọi }
Register Name = { Tên đăng ký với tổng đài, thông thường dùng là số máy nhánh }
User Name = { Username đăng ký với tổng đài, thông thường dùng là số máy nhánh }
Password = Mật khẩu
SIP Server = Địa chỉ SIP server

Các thông số khác thì tuỳ theo ngữ cảnh mà chúng ta tinh chỉnh.

Ví dụ :

Step 3: Chọn lựa Codec sử dụng

Step 4 : Cấu hình Advanced

Tinh chỉnh tuỳ theo ngữ cảnh và hệ thống tổng đài.

Click Apply !

Step 5: Kiểm tra trạng thái đăng ký 

Click vào Status để xem trạng thái đăng ký.

Đến đây chúng ta đã hoàn thành cấu hình cơ bản để có thể sử dụng điện thoại Yealink SIP-T26P.

06-03-2014 | Nguồn: ST
0903.379.585