Cấu hình điện thoại 310HD của Audiocodes sử dụng với tổng đài Elastix (Asterisk)

A. Cấu hình điện thoại AudioCodes 310 HD 

Step 1: Vào web quản trị của điện thoại 310 HD của AudioCodes

 

 

Username: admin

Pass: 1234

 

 

Step 2: Chọn Quick Setup

 

 

 Use SIP Proxy = Enable

Use SIP Registrar = Enable

 

 

Khai báo địa chỉ Ip của SIP Server và SIP Registrar

 

Chọn Line 1 Activate = Enable

 

Nhập User ID và Password chính là số thuê bao và mật khẩu của thuê bao đã khai báo trong Elastix.

 

 

 

Step 3: Chọn loại Sip Server

 

 

Chọn Application Server = Asterisk

 

Step 4: Kiểm tra trạng thái

 

 

 

B. Cấu hình trên Elastix Server

 

Step 1: Tạo thuê bao trên Elastix cho điện thoại 310HD

 

 

 

Ví dụ: chúng ta tạo Extensions 102

 

Step 2: Kiểm tra trạng thái đăng ký của điện thoại AudioCodes 310 HD trên Elastix

 

 

 

 

 

 

 

30-10-2013 | Nguồn: ATHL
0903.379.585