Hướng dẫn cách reset về cấu hình nhà sản xuất cho điện thoại Yealink W52P/W52H

Cách để reset về cấu hình nhà sản xuất thiết bị điện thoại trạm phát Yealink W52P/W52H

Reset thông qua thiết bị cầm tay Handset

Bạn có thể Reset các thiết lập riêng lẻ trên thiết bị Handset. Việc Reset thiết bị Handset sẽ không ghi đè lên các thiết lập của Directory, call history, voice mail và việc đăng ký thết bị Handset đến thiết bị trạm phát. Chúng tôi đề nghị bạn phải có quyền quản trị hệ thống trước khi thực hiện Reset thiết bị Handset. 
Để Reset thiết bị Handset:

Reset cơ bản hay thiết lập lại cấu hình của nhà sản xuất

Bạn có thể Reset thiết bị trạm phát về thông số nhà sản xuất. Điều này sẽ xóa tất cả các thiết lập riêng biệt của thiết bị trạm phát(ví dụ, thư mục và các đăng ký tài khoản). Các đăng ký của Handset và mã PIN của hệ thống sẽ không được thiết lập về thông số mặc định của nhà sản xuất. Chúng tôi khuyên bạn nên cẩn thận trước khi Reset về thông số mặc định của nhà sản xuất.
Để Reset thiết bị trạm phát:

Video tham khảo:

03-06-2015 | Nguồn: ATHL
0903.379.585